معرفی شرکت حساب اندیش فردانگر

این مؤسسه و اعضاء آن از جمله اشخاص و مؤسسات مورد تأیید جامعه حسابداران رسمی ، انجمن حسابرسان داخلی ایران و انجمن حسابداران خبره ایران هستند و قادرند علاوه بر انجام حسابرسی ادواری و انجام وظایف بازرس قانونی به حسابرسی مالیاتی شركتها نیز اقدام نمایند.
این خانواده متشکل از کارکنان، حسابرسان ،سرپرستان و مدیران می با شد.
در این خانواده چنان محترمانه و حرفه ای رفتار می شود که نه تنها به اعتبار فامیل جامعه حسابداری و حسابرسی هیچ خدشه ای وارد نشود بلکه این خانواده در ارتقای اعتبار جامعه مذکور نیز نقش موثری داشته باشد .
این خانواده معتقد است که برای عرضه خدمات حسابداری و حسابرسی ظرفیت بالقوه وسیعی وجود دارد .
در این خانواده روحیه کاری بسیار قوی است و همه به عضویت در آن افتخار می کنند.

شرکت مالی و مالیاتی حساب اندیش فردانگر بااستعانت ازخداوند متعال درسال 1389 آغازبه فعالیت نمود.
این شرکت با توسعه و بکارگیری نیروهای زبده و متخصص و با توانایی و لیاقت اعضای خود و عرضه خدمات با کیفیت حسابداری وحسابرسی در سراسر کشور تلاش می کند تا رضایت سر مایه گذاران، جامعه و دولت را فراهم کند..
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درتاریخ 1395/11/02 تحت شماره 504637 درتهران ثبت رسمی گردید و همکاریهای خود را با سازمانها و شرکتهای بزرگ و صاحب نام آغاز نمود .
هدف از ایجاد این مؤسسه ارائه خدمات مالی شامل حسابرسی ، ارائه مشاوره در زمینه های مالی ، انجام عملیات حسابداری و اصلاح حساب جهت شركتها ، طراحی سیستمهای مالی ، اداری ، بهای تمام شده و غیره بصورت دستی و مكانیزه ، انجام رسیدگیهای ویژه مالی و ارزیابی سهام و یا پروژه ها می باشد .