مشاوره مدیریت

خدمات حسابرسی مديريت

موسسه خدمات مالي ارقام نگر با دارا بودن كادر مجرب اقدام به ارائه خدمات به شركتها و سازمانها در زمينه حسابرسي مديريت مي نمايد . بمنظور تبيين و توضيح مفهوم حسابرسي مديريت و به عبارتي مشخص نمودن اهداف و مزايای بکار گيری آن در شركتها مطالب ذيل ارائه مي گردد :

1- اهداف حسابرسي مديريت

• ارزيابي عملكرد

• شناسائي فرصتهاي موجود براي بهبود عملكرد

• ارائه پيشنهاد براي بهبود عمليات

در يك طراحي مناسب , حسابرسي مديريت مي تواند در چهار بخش بشرح ذيل صورت پذيرد :

الف) حسابرسي صرفه اقتصادي و كارايي

ب) حسابرسي نتايج برنامه

ت) حسابرسي رعايت

ث) حسابرسي مالي

2-اهم مزاياي بكارگيري اهداف فوق

مديريت مي تواند با توجه به ضعفها و نارسائيهاي موجود در شركت , روي همه بخشها يا هر يك از موارد مورد نياز , برنامه ريزي و بمنظور رسيدن به هدف مورد نظر واحد حسابرسي مديريت را سازماندهي عملياتي نمايد . با توجه به اهداف حسابرسي مديريت , رئوس اهم مزاياي بكارگيري چنين مهمي بقرار ذيل قابل ارائه است :

– شناسائي نواحي مشكل آفرين , علل مربوط و راهكارهاي بهبود آن.

– فراهم آوردن فرصتهايي براي حذف هرگونه عدم كارآئي و ضايعات و نتيجتا” كاهش هزينه.

– شناسائي فرصتهائي براي افزايش سطح درآمد.

– شناسائي مقاصد , اهداف عملياتي , سياستها و روشهاي تعريف نشده سازماني .

– شناسائي معيارهايي براي سنجش ميزان دستيابي به مقاصد و اهداف عملياتي .

– ارائه پيشنهاد براي بهبود سياستها , رويه ها و ساختار سازماني .

– بررسي عملكرد اشخاص و واحدهاي سازماني.

– بررسي وجود هرگونه اعمال غير مجاز و متقلبانه يا خلاف قوانين و مقررات .

– بررسي رعايت الزامات قانوني و اهداف سازماني , اهداف عملياتي , سياستها و روشهاي سازماني.

– ارزيابي سيستمهاي اطلاعاتي كنترلي مديريت .

– شناسائي نقاط مشكل آفرين احتمالي در عمليات آينده .

– فراهم آوردن راه ارتباطي بين مديريت ارشد و مديريت عملياتي

– انجام ارزيابيهاي مستقل و بيطرفانه از عمليات