مشاوره مالیاتی

مشاوره مالياتي، مشاوره تخصصي ماليات

موسسه خدمات مالي و مشاوره مديريت ارقام نگر خبره داراي سابقه درخشان در ارائه خدمات مشاوره مالیاتی به طور تخصصي مي باشد . بخشي از خدمات قابل ارائه توسط موسسه به شرح ذيل مي باشد :

• ارائه مشاوره تخصصي و راهكارهاي كاربردي مالياتي
• ارائه مشاوره تخصصي در خصوص معافيتهاي مالياتي
• ارائه مشاوره تخصصي در خصوص مالياتي شركتهاي خارجي و شعب خارجي در ايران
• قبول پرونده هاي بدهي مالياتي و تعيين تكليف آن
• تنظيم لوايح و دفاعیه های مالياتي و حضور در هيئت هاي حل اختلاف و ساير مراجع رسيدگي
• تنظيم اظهارنامه مالياتي و دفاتر قانوني با توجه به آخرين قوانين مالياتي و بخشنامه هاي سازمان امور مالياتي
• ارائه مشاوره تخصصي درخصوص ماليات بر ارزش افزوده