سایت های مرتبط

لینکهای مرتبط
۞شبکه اخبار اقتصادی و دارایی http://www.shada.ir/Portal/Home/
۞ سیستم عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی www.tax.gov.ir/
۞ سامانه عملیات اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده https://e-vat.ir/index.htm
۞ سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور www.ilenc.ir/
۞ آشنايي با ماليات بر ارزش افزوده http://www.vat.ir/
۞ وزارتخانه ها، ادارات و سازمانهای دولتی http://www.2lat.com/
۞ سیستم مشاهده سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی http://savabegh.sso.ir/
۞ بانک مرکزی ایران http://www.cbi.ir/
۞ کانون کارشناسان رسمی  دادگستری استان تهران http://www.karshenasan.ir/
۞ انجمن مشاوران مدیریت ایران http://www.imca.ir/
۞ انجمن حسابداری ایران http://www.iranianaa.com/
۞ انجمن حسابداران خبره ایران http://www.iranianica.com/
۞ مرکز آموزش حسابداران خبره http://www.pact.ir/
۞ انجمن حسابرسان داخلی ایران http://www.iaia.org.ir/
۞ جامعه حسابداران رسمی http://www.iacpa.ir/
۞ انجمن مدیران حرفه ای ایران http://www.icifm.ir/
۞ پرتال اخبار دانشگاهی http://www.unp.ir/
۞ فصلنامه حسابرس http://www.hesabras.org/
۞ سازمان حسابرسی http://audit.org.ir/
۞ فرهنگ اصطلاحات مالی،حسابداری، مالیاتی و . . . http://www.investopedia.com/
۞ سازمان بورس اوراق بهادار http://www.seo.ir/
۞شرکت بورس اوراق بهادارتهران http://www.irbourse.com/
۞ پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir/Tenders.aspx
۞ پایگاه قوانین مالیاتی http://www.intamedia.ir/Laws/
۞ معاونت حقوقی و امور مجلس http://hvm.ir/
۞ بررسی اعتبار گواهینامه  مالیات بر ارزش افزوده https://e-vat.ir/frmvalidationofregistration.aspx
۞ وزارت امور اقتصادی و دارایی http://www.mefa.ir/
۞ صندوق بین المللی پول http://www.imf.org/
۞سایتXE، تبدیل نرخ ارز http://www.xe.com/
۞ سایت اعلام نرخ ارزهای جهان http://www.oanda.com/currency/converter/