اصلاح حساب

موسسه حساب اندیش فردانگر با دارا بودن كادر مجرب مالي خدمات اصلاح حساب و سيستم هاي كنترل داخلي را به شرح ذيل ارائه مي نمايد :

– اصلاح حساب هاي سنواتي شركتها

– اصلاح حساب هاي داراي مغايرت

– اصلاح حسابهاي في مابين گروه

– اصلاح سيستم هاي كنترل داخلي

– اصلاح آيين نامه هاي و دستورالعمل هاي مورد نياز شركت ها

– يكسان سازي روشهاي حسابداري و كدينگ مالي و سيستم هاي مكانيزه.

طراحی و استقرار سيستم ها و نظام های مالی

موسسه خدمات مالي ارقام نگر خدمات جامعي را در زمينه استقرار سيستم هاي جامع مالي مناسب به همراه طراحي و استقرار سيستم ها و نظام هاي مالي صحيح ، اصولي و منطبق با اصول متداول حسابداري ( طبق رهنمودهاي سازمان حسابرسي ) پيش بيني و اجرا نموده و چگونگي استقرار كنترلهاي داخلي اساسي ، كنترلهاي انضباطي حاكم بر سيستم هاي فوق براي محافظت و نگهداري دارايي ها و اسناد و مدارك ، تقسيم وظايف , سرپرستي مفيد و موثر، ثبت صحيح و بموقع فعاليت هاي شركت مستند به مدارك مربوط در دفاتر و سيستم هاي نرم افزاري مناسب و استخراج گزارشات لازم و مورد نياز مديريت و برون سازماني ( سالانه ، ميان دوره اي ، گزارشات خاص و بر حسب مورد ) را اجرا خواهد نمود .

سيستم هاي جامع مالي بصورت دستي و مكانيزه و بطور كلي مرتبط با يكديگر تهيه و به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد ، لذا كليه سيستم ها به نحوي طراحي خواهد شد كه قابليت مكانيزه شدن را دارا بوده و ارتباط آن با ساير سيستم ها به صورت اصولي حفظ گردد .

عمليات طراحي سيستم ها بصورت دستي و مكانيزه و به تفكيك صورت خواهد پذيرفت و محدوده كلي عمليات به تفكيك طراحي دستي و مكانيزه بشرح ذيل مي باشد :

1- طراحي سيستم ها بصوررت دستي

• انجام عمليات شناخت به منظور ايجاد امكان طراحي بخشهاي مختلف نظام و تعيين مراكز مختلف ( كه اين امر طي اين گزارش انجام شده است ).

• طراحي فهرست حسابها وكد گذاري آنها( كل ، معين ، تفضيلي و مركز هزينه ) , روش ثبت حسابداري و تعريف حسابها

• طراحي بودجه عملياتي ، نقدي و سرمايه اي

• طراحي روشهاي گردش عمليات شامل عمليات مالي ، تداركات ( انواع خريد ، انعقاد قرارداد با مشتريان و …..) ، درآمدهاي مختلف, دارائي هاي ثابت ( روش هاي مربوط به خريد و يا ايجاد , نحوه نظارت بر دارائي هاي ثابت , نحوه خارج كردن آنها , تحويل و تحول و ….. ) ، دريافت و پرداخت نقدي و بانكي , انبارها و گردش كالا , حقوق و دستمزد و ايجاد دارايي

• طراحي گزارشات مديريت

• طراحي نمودار سازماني امور مالي

• تهيه فرمهاي مورد لزوم و گردش آنها

• آموزش كاركنان جهت اجراي نظامهاي مالي

• نظارت بر حسن اجراي نظامهاي مالي

2-تهيه ، نصب و اجراي سيستم هاي مكانيزه

طراحي سيستم هاي مكانيزه بصورت يكپارچه ( قابل لينك ) و در محيط Windows و با استفاده از بانكهاي اطلاعاتي ( SQL Server) و تحت Web سيستم هاي مختلفي كه در شرکتها بر حسب مورد مي بايستي طراحي ، نصب و اجرا شود , بشرح ذيل می باشد :

– سيستم حسابداري مالي

– سيستم درآمد / فروش

– سيستم انبار و سيستم حسابداري انبار

– سيستم تداركات

– سيستم حقوق و دستمزد

– سيستم اموال

– سيستم قراردادها

– سيستم قيمت تمام شده

– سيستم خزانه داري ( دريافت و پرداخت )

– سيستم گزارشات مديريت

– سيستم اتوماسيون اداری

توضيح اينكه كليه سيستم هاي مكانيزه فوق بر اساس و تطبيق سيستم هاي دستي و به همراه دستورالعمل و نحوه استفاده هر يك از سيستم ها طراحي خواهد شد و پس از آموزش به كاركنان براي هر ماه نيز پشتيباني مي گردد .

3- آئين نامه ها

موسسه خدمات مالي ارقام نگر خبره آئين نامه هاي مورد نياز شركتها را با توجه به اهداف اصلي و موضوع فعاليت آنها تهيه ، تدوين و ارائه مي نمايد تا پس از تصويب ارکان تصميم گطرنده در شرکتها ، بمورد اجرا گذاشته شود . اهم آئين نامه هاي مورد لزوم در شركتها به طور كلي بشرح ذيل مي باشد :

1-3- آئين نامه هاي مالي :

– آئين نامه هزينه هاي جاري و سرمايه اي

– آئين نامه تنخواه گردان ها

– آئين نامه دريافت و پرداخت ها

– آئين نامه محاسبه مطالبات مشکوک الوصول

2-3- آئين نامه هاي اداري :

– آئين نامه هاي استخدامي و گروه بندي كاركنان

– آئين نامه هاي ماموريت كاركنان

– آئين نامه رفاهي

– آئين نامه پرداخت وام به كاركنان