استانداردهای حسابداری

شماره استاندارد عنوان استاندارد Pdf
33 مزایای بازنشستگی کارکنان
دانلود فایل
32 كاهش ارزش داراييها
دانلود فایل
31 داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده
دانلود فایل
30 سود هر سهم
دانلود فایل
29 فعاليتهاي ساخت املاک
دانلود فایل
28 فعاليتهاى بيمه عمومى
دانلود فایل
27 طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي
دانلود فایل
26 فعاليتهاي‌ كشاورزي
دانلود فایل
25 گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف
دانلود فایل
24 گزارشگري‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري
دانلود فایل
23 حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌
دانلود فایل
22 گزارشگري‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌
دانلود فایل
21 حسابداري‌ اجاره‌ها
دانلود فایل
20 ‌ سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته – تجديدنظر شده 1389
دانلود فایل
19 ترکیبهای تجاری – تجديدنظر شده 1384
دانلود فایل
18 صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي – تجديدنظر شده 1384
دانلود فایل
17 داراييهاي نامشهود- تجديد نظر شده 1386
دانلود فایل
16 استانداردحسابداری شماره 16، آثار تغییردرنرخ ارز(تجدیدنظرشده1391)
دانلود فایل
15 حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها
دانلود فایل
14 نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري
دانلود فایل
13 حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌
دانلود فایل
12 افشاي اطلاعات اشخاص وابسته – تجديد نظر شده 1386
دانلود فایل
11 داراييهاي ثابت مشهود – تجديد نظر شده 1386
دانلود فایل
10 حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌
دانلود فایل
9 حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت
دانلود فایل
8 حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالا
دانلود فایل
6 گزارش‌ عملكرد مالي
دانلود فایل
5 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه – تجدیدنظر شده 1384
دانلود فایل
4 ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي- تجدیدنظر شده 1384
دانلود فایل
3 درآمد عملياتي
دانلود فایل
2 صورت‌ جريان‌ وجوه نقد
دانلود فایل
1 نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي
دانلود فایل
مفاهیم نظری گزارشگری مالی
دانلود فایل